Groep 7/8

Groep 7/8 heeft dit jaar een meester en een juf.

Op maandag Juf Esther en dinsdag t/m vrijdag meester Gerrit.

Het jaar waarin uw kind in groep 8 zit is een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Uw kind krijgt een schooladvies, maakt de verplichte eindtoets, gaat op kamp en neemt afscheid van zijn oude, vertrouwde wereldje.

Bij taal en rekenen gaat het om uitbreiding van de stof, maar vooral ook om extra oefenen van de dingen die in groep 7 zijn aangeleerd. Werkwoordspelling, ontleden, breuken en staartdelingen zijn nu eenmaal zaken die de meeste kinderen niet 1-2-3 beheersen.

Bij aardrijkskunde leert uw kind dit jaar de topografie van de wereld, bij geschiedenis komen de wereldoorlogen en de tijd er na aanbod. Ook leert je kind hoe het land wordt bestuurd.

Veel aandacht gaat in groep 8 naar het voorbereiden voor de brugklas. Uw kind leert studievaardigheden. Het gaat aan de slag met huiswerk plannen, een agenda gebruiken en krijgt zo meer inzicht in de eigen motivatie en vaardigheden. De computer is natuurlijk niet meer weg te denken uit ons onderwijs en zal bij alle vakken ingezet worden.

Lezen om te leren
In groep 8 is er veel ruimte en aandacht voor begrijpend lezen en studerend lezen. Uw kind leert onderscheid maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken bij teksten. Bij studerend lezen oefent uw kind allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden. Zoals herlezen, de tekst schematisch weergeven, belangrijke woorden onderstrepen en een uittreksel of een samenvatting maken. Dat zijn erg nuttige vaardigheden, want die helpen uw kind volgend jaar als het
zelfstandig huiswerk moet leren.

Taal en lezen

Voor begrijpend lezen volgen wij de methode “Begrijpend lezen”. Bij Lezen: toepassen leesstrategieën, voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden herkennen. 

Methode, “Blits”, Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten, kaartkennis en grafieken aflezen. 
Methode “Estafette lezen”, Technisch lezen de doorgaande leerlijn vanuit de kleuters en Veilig leren lezen(groep 3), zorgt dat kinderen het technisch lezen goed onder de knie krijgen. Er is vooral aandacht voor correct, vlot en vloeiend leren lezen, maar natuurlijk ook voor véél leesplezier.

Taal methode Taalverhaal en Spellingverhaal .

 • Stellen: informatieve, instructieve en betogende teksten schrijven.
 • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren.
 • Spelling: woorden met een tussen -n, in totaal 4000 woorden correct kunnen spellen Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen
 • Woordenschat: passief 24.000 woorden, actief 15000 woorden.

Rekenen methode Wereld in getallen

 • In groep 8 komen getallen groter dan een miljoen en een miljard aan de orde. Bij het afronden van grote getallen worden ook kommagetallen gebruikt.
 • Meten: omtrek, oppervlakte en inhoud van diverse figuren berekenen.
 • Geldsommen en tijdsberekeningen komen aan de orde.
 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 of met grotere getallen.
 • Ook de keersommen komen aan bod.
 • De leerlingen leren kortingen en de nieuwe prijs berekenen. Ook de relatie tussen procenten, breuken en verhoudingen wordt uitgelegd
  Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met een rekenmachine.

Er worden een groot aantal vaardigheden onderhouden, zoals het rekenen met verschillende tijdseenheden (ook met etmaal en eeuw), reistijden, tijdsduur en snelheid. Ook het gebruik van de kalender wordt onderhouden.


Wereldoriëntatie

 • Methode “Brandaan”, Geschiedenis: tijdvakken Burgers en stoommachines, Wereldoorlogen en Holocaust, televisie en computer
 • Methode “Meander”, Aardrijkskunde: de wereld, zowel topografie, geografie als economie en welvaart.
 • Methode “Naut”, Natuur: voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting bij mens en dier. Techniek: elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen.
 • Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen), oriëntatie op de toekomstige route tussen huis en school.

Sociaal-emotionele vaardigheden
In de school spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. Samen met klasgenoten doen de leerlingen activiteiten en opdrachten die het besef “ goed omgaan met elkaar” versterken.

 • Methode Leefstijl, Mens en maatschappij: democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie, weerbaarheid, motivatie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheden respect voor anderen komen aan de orde.

Schrijven methode Pennenstreken
De leerlingen ontwikkelen een goed, vlot en leesbaar eigen handschrift, wat ook in dit digitale tijdperk van grote waarde blijft. Groep 8 krijgt één basisles per week en indien nodig met extra oefenlessen.

Engels methode Groove me
“Groove.me” is een digitale lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert. Met “Groove me” leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van de leerlingen .        

 

Nieuwsbrief 1 schooljaar 2022-2023

Gepubliceerd door: OBS Heiligerlee
Beste ouders en verzorgers,Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Hierin kunt u informatie lezen over o.a. de eerste contactmomenten die al voor volgende week gepland staan.Met vriendelijke groet,Yvonne Rusch
 

Strategisch beleidsplan 2019-2023 Ruimte voor morgen!

Gepubliceerd door: OBS Heiligerlee
In deze folder informeren wij u over ons nieuwe strategisch beleid ‘Ruimte voor morgen!’ Iedere vier jaar kijken wij als organisatie naar wat we bereikt hebben de afgelopen periode en naar wat we de komende jaren willen bereiken. De afgelopen vier jaar hebben we veel van onze doelen beha…
 

 OBS Heiligerlee

Adjunct directeur: Yvonne Rusch

Schoollaan 5
9677 PV, Heiligerlee

0597 - 43 07 30

obsheiligerlee@sooog.nl