MR

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Ouders hebben recht op medezeggenschap (M.R.), dat is geregeld in een wet. Medezeggenschap is mee besturen en adviseren. Vooral dat laatste, want meebeslissen (besturen) geldt wettelijk slechts voor een beperkt aantal zaken, zoals de planning van de schoolvakanties. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, met wettelijk geregelde rechten. De M.R. bestaat uit twee geledingen:

  1. vertegenwoordigers van ouders (oudergeleding) en
  2. vertegenwoordigers van (onderwijzend) personeel (personeelsgeleding).

Welke rechten heeft de M.R.? De M.R. heeft twee soorten rechten namelijk: instemmingsrecht en adviesrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij de hulp in en aan de school. De ouders in de M.R. hebben instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige bijdrage. Via de M.R. kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Het bevoegd gezag en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Voorbeelden hiervan zijn: vakantieregeling, fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het ontslagbeleid.

De M.R. vergadert minimaal 6x per jaar. Als daar aanleiding toe is, worden extra vergaderingen gepland. De vergaderingen zijn openbaar.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS Heiligerlee

Adjunct directeur: Yvonne Rusch

Schoollaan 5
9677 PV, Heiligerlee

0597 - 43 07 30

obsheiligerlee@sooog.nl